Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Διαδικτυακός Τόπος Εκπαιδευτηρίων Ν. Ζαγοριανάκου

Τελευταία ενημέρωση: 22/07/2022

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (στο εξής αναφερόμενο ως “ιστότοπος”) των Εκπαιδευτηρίων Ν. Ζαγοριανάκου  καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως “Όροι και Προϋποθέσεις”). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως “εσείς”) των Όρων και των Προϋποθέσεων.

Γενικά

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι “Όροι και Προϋποθέσεις” αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Χρηστών (δηλαδή εσάς) και των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.

Αποδοχή των Όρων Και Των Προϋποθέσεων

Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου μπορούν να τροποποιήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο μετά από την ενημέρωση του. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου προτείνουν να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που περιέχονται στο δικτυακό τόπο (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το “Περιεχόμενο”) καθώς επίσης και ο ίδιος ο Δικτυακός Τόπος προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου.

Έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε τοπικά Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το Περιεχόμενο καθώς επίσης να μην τροποποιείτε ή αλλάζετε το Περιεχόμενο.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, χρήση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο δικτυακό τόπο απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά το Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο δικτυακό μας τόπο.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου. Καμία αναφορά στο δικτυακό τόπο δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα οποία αναφέρονται παραπάνω.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, να αναστέλλουν και / ή να διακόπτουν οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του δικτυακού τόπου, να αναβαθμίζουν ή να διορθώνουν τις πληροφορίες που διατίθενται στο δικτυακό τόπο, ή να προβαίνουν σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του δικτυακού τόπου ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).

Εγγυήσεις και Περιορισμός των Ευθυνών

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: o παρόν δικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν παρέχουν καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι ο δικτυακός τόπος θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι ο εν λόγω δικτυακός τόπος δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υπονοούμενη, όσον αφορά στην ακρίβεια και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν θα θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου αποποιούνται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του δικτυακού τόπου (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο δικτυακό τόπο, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με τον δικτυακό τόπο.

Επιπλέον, τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου αποποιούνται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του δικτυακού τόπου η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Σύνδεσμοι

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο δικτυακό τόπο και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτόν υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου, στη διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου θα διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του δικτυακού τόπου για το οποίο δεν έχουν δώσει εξουσιοδότηση.

Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλους δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες. Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων αυτών. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο δικτυακό τόπο δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου ελέγχουν ή εγκρίνουν το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων εκείνων προς τους οποίους έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στον ιστότοπο των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου.

Κανόνες Συμπεριφοράς στον Ιστότοπο

Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου θέτουν στη διάθεσή σας τα μέσα (φόρμες επικοινωνίας) τα οποία σας επιτρέπουν να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

Προσωπικός Λογαριασμός

Τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου σας προσφέρουν την επιλογή να δημιουργήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιον ιδιωτικό τομέα του δικτυακού τόπου. Ο τομέας αυτός έχει σκοπό την προσφορά πληροφοριακών υπηρεσιών καθώς επίσης και πιθανόν να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτήριων Ν. Ζαγοριανάκου). Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τομέα του δικτυακού τόπου πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις του Ιστοτόπου, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά.