Φιλοσοφία Λυκείου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Στο Γενικό Λύκειο ολοκληρώνεται η σχολική εκπαίδευση. Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος στη βαθμίδα αυτή είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού αφού η προετοιμασία τους σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο εφόδιο καθώς και η μετέπειτα ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία της κοινωνίας.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική παιδεία , δίνοντας στον κάθε μαθητή ξεχωριστά την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Φιλοδοξούμε να τους θωρακίσουμε με τις γνώσεις , τις ικανότητες και τις αξίες εκείνες που έχουν τεθεί από το Γυμνάσιο, αλλά και να καλλιεργήσουμε νέες προσαρμοσμένες στην νέα πραγματικότητα και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Επιδίωξή μας είναι οι μαθητές μας , μέσω της προόδου και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται από δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και διερευνητικό πνεύμα ,χαρακτηριστικά που θα τους εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση των επιδιώξεων αυτών είναι:

  • Η έμφαση στην ανάπτυξη δημιουργικής και αφαιρετικής σκέψης καθώς και κριτικής ικανότητας.
  • Ο αρμονικός συνδυασμός της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία αλλά και την πολιτιστική μας παράδοση.
  • Η εξοικείωση με την έρευνα και η απόκτηση δεξιοτήτων για την εμβάθυνση σε ειδικότερα γνωστικά πεδία.
  • Η ισόρροπη ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας και ελευθερίας με τη συλλογική υπευθυνότητα και συνεργασία.

Η επίτευξη των στόχων διασφαλίζεται:

  • Με την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων του κανονικού ακαδημαϊκού προγράμματος.
  • Με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων, που δίνουν έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην κατασκευή της γνώσης.
  • Με υποστηρικτικό υλικό σε κάθε μάθημα από τις εσωτερικές εκδόσεις του σχολείου μας.
  • Με τη συστηματική καλλιέργεια και προβολή προτύπων, πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών αξιών.
  • Με την συμμετοχή στην διαδικασία κατασκευής ατομικού φακέλου (δημιουργία προφίλ) δεξιοτήτων και κλίσεων των μαθητών, σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Με ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως οι όμιλοι, μαθητικές εκδόσεις, συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σε Κοινοτικά προγράμματα, καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς (ρητορικοί αγώνες, διαγωνισμοί Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, ποίησης, διηγήματος κ.ά.)