Λύκειο

   Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έντονες και διαδοχικές αλλαγές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κυρίως όσον αφορά το σύστημα προαγωγής αλλά και πρόσβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που επηρεάζει και πολλές φορές προκαλεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους μαθητές και στους γονείς. Στόχος μας βέβαια δεν είναι να κρίνουμε ή να επικρίνουμε τις εκάστοτε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά να ανταποκριθούμε επάξια, καταρτίζοντας μαθητές ικανούς, ώστε να μην αιφνιδιάζονται από τις εκπαιδευτικές αλλαγές.

   Βασιζόμενοι στην εκπαιδευτική εμπειρία μας, μπορούμε να εγγυηθούμε την ουσιαστική γνώση και μόρφωση, καθώς και την απαραίτητη μαθησιακή υποδομή, ώστε να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική επιτυχία.

Μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες οδηγούμε τους μαθητές μας στην επιτυχία:

  • Με την προσομοίωση της εξεταστικής διαδικασίας στους χώρους του σχολείου μας, παραμερίζουμε τη στείρα απομνημόνευση και την επιφανειακή γνώση και εξασφαλίζουμε εξοικείωση με το ύφος των εξετάσεων έτσι ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες οποιασδήποτε μεταβολής του συστήματος.
  • Συνδυάζοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές της διδακτικής διαδικασίας, στοχεύουμε στην αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση γνώσεων, ενώ καλλιεργούμε παράλληλα την κριτική και την συνδυαστική ικανότητα του μαθητή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αυτογνωσία και την αντικειμενική πληροφόρησή του.
  • Αύξηση των αποτελεσμάτων επίδοσης με ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες – τεστ δεξιοτήτων – αυτοαξιολογήσεις
  • Με τη συμβολή σχολικών συμβούλων και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού ανακαλύπτουμε τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του μαθητή, ώστε να επιλεχθεί η καλύτερη δυνατή κατεύθυνση γι'αυτόν.
  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαθεματικές προσεγγίσεις και ερευνητικές δράσεις.
  • Διαρκής συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές – ενημερωτικές δράσεις.
  • Διαθέτουμε δικές μας σχολικές εκδόσεις για κάθε τάξη, παράλληλα με τα βιβλία του υπουργείου, καλύπτοντας όλες τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
  • Όλες οι αίθουσες διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική ψηφιακή υποδομή.
  • Συνεχής ενημέρωση γονέων.

   «Η σκάλα της επιτυχίας πρέπει να στηριχτεί πρώτα σε κάτι σταθερό, προτού μπορέσεις να την ανέβεις». Βολταίρος, 1694-1778.