Αγγλικά

Εκπαιδευτικό Υλικό Καλοκαίρι 2018

PRE-JUNIOR A

JUNIOR A-B

JUNIOR B-Γ

SENIOR A-Δ

SENIOR B-E

 Σκοπός της διδασκαλίας των αγγλικών είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν και να επικοινωνούν σε διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες γενικότερα , την κουλτούρα που αντιπροσωπεύουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά με δημιουργικό τρόπο για ουσιαστική επικοινωνία σε ποικίλες καθημερινές περιστάσεις. Τα γνωστικά οφέλη περιλαμβάνουν την ικανότητα των παιδιών να προσλαμβάνουν με ευκολία και να αναπαράγουν την προφορά, την προσωδία και το ρυθμό της ξένης γλώσσας. Επίσης, τα γνωστικά οφέλη περιλαμβάνουν και την ικανότητα των παιδιών να ανέχονται τα αισθήματα ασάφειας και αβεβαιότητας που μπορεί να νιώθει κάποιος όταν βρίσκεται σε ένα άγνωστο γλωσσικό περιβάλλον. Αυτή η ικανότητα των παιδιών τους επιτρέπει να πάρουν την εμπειρία της ξένης γλώσσας χωρίς άγχος και να αποδέχονται εύκολα γλωσσικές ιδιαιτερότητες που μπορεί να συγκρούονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Πρωταρχική μας λοιπόν επιδίωξη είναι να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν σε καθημερινές καταστάσεις καθώς επίσης και να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω του γραπτού ή του προφορικού λόγου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ξεκινάει από την Προσχολική ηλικία και ολοκληρώνεται στο Λύκειο, όπου οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Proficiency( Michigan ή Cambridge).
• Νηπιαγωγείο: Pre-Junior
• Α΄ Δημοτικού :Pre- junior
• Β΄ Δημοτικού: Junior A΄
• Γ΄ Δημοτικού: Junior B΄
• Δ΄ Δημοτικού: Senior A
• E΄ Δημοτικού: Senior Β
• ΣΤ΄ Δημοτικού: Senior C ΄

Στόχος διδασκαλίας στην Α ΄ και Β ΄ Δημοτικού:
-Εισαγωγή της ξένης γλώσσας σταδιακά και με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, χωρίς να τα πιέζει ή να τα αγχώνει. Όλες οι δραστηριότητες κινούνται σε θεματικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές, όπως τα ζώα, τα παιχνίδια, η οικογένεια. Οι θεματικές ακολουθούν μια παράλληλη ανάπτυξη με θεματικές των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, ώστε να υποστηρίζεται η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση.
- Απόκτηση προσωπικής γνώσης και εμπειρίας μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες της τάξης, ακούγοντας τραγούδια και παραμύθια, με απώτερο σκοπό την μετέπειτα άντληση πιο αναλυτικών φάσεων διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας.
- Εκμάθηση του λατινικού αλφαβήτου, καθώς επίσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης πολύ απλών κειμένων, γραπτού και στοιχειώδους προφορικού λόγου.
-Κατανόηση βασικών εκφράσεων και εντολών που χρησιμοποιεί και ο δάσκαλος στην τάξη.
Στόχος διδασκαλίας στην Γ ΄ και Δ ΄ Δημοτικού:
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης μικρών διαλόγων και σύντομων κειμένων.
- Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση εκφράσεων της καθημερινής ζωής.
- Εκμάθηση των πρώτων γραμματικών φαινομένων και σωστή χρήση τους για τον ορθό σχηματισμό απλών προτάσεων.
-Περαιτέρω εξάσκηση μέσω ακουστικών ασκήσεων.
- Απόκτηση των πρώτων πτυχίων (Starters-Γ΄ Δημοτικού Movers- Δ΄ Δημοτικού)
Στόχος διδασκαλίας στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού:
-Παραγωγή πιο σύνθετων μορφών αγγλικών εκφράσεων
- Περαιτέρω εμβάθυνση στα γραμματικά φαινόμενα
-Ανάπτυξη γραπτού λόγου
-Ανάγνωση πιο σύνθετων κειμένων
-Απόκτηση επόμενων πτυχίων (Flyers-Ε ΄ Δημοτικού KET- ΣΤ΄ Δημοτικού)

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Τα μέσα που χρησιμοποιούνται σταδιακά από την Προσχολική ηλικία μέχρι και την ΣΤ’ Δημοτικού είναι τα εξής:
-Τραγούδι , παιχνίδι
-Βίντεο, CD-ROM
-Χρήση flashcards
-Χρήση σχολικού εγχειριδίου
-Χρήση διαδραστικού πίνακα
-Αντιγραφή, ανάγνωση, ορθογραφία
-Προφορική εξάσκηση με θεματολογία που καθορίζεται από τν εκάστοτε ηλικία των μαθητών -Extra φυλλάδια με επαναληπτικές ασκήσεις.

Το σχολείο μας συνεργάζεται με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (Hellenic American Union) που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φορείς στο χώρο της γλωσσομάθειας. Oι εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών Cambridge και Michigan διεξάγονται στο σχολείο μας το οποίο λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο.