Γαλλικά


Στο πλαίσιο της γυμνασιακής παιδείας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας. Στόχος μας η ανάπτυξη γλωσσολογικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η δομή της γλώσσας διδάσκεται συστηματικότερα ως συνέχεια της απόκτησης των βασικών γνώσεων στο δημοτικό. Η ξένη γλώσσα διδάσκεται με σκοπό ο μαθητής να αναπτύξει γλωσσική επίγνωση και διαπολιτισμική συνείδηση αλλά και να αποκτήσει γραμματικές, φωνολογικές και γλωσσικές δεξιότητες. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών με βάση την ακουστική, οπτικοακουστική και αναγνωστική ικανότητα ατομικά αλλά και ομαδικά μέσα από project συνειδητοποιεί τις πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθιστώντας τον ενεργό χρήστη της γλώσσας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή γυμνασίου αποσκοπούμε όχι μόνο σε κοινωνιολογικούς, επικοινωνιακούς , πολιτισμικούς στόχους αλλά στην ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Τέλος, με συστηματικής προετοιμασία οι μαθητές πιστοποιούν τις γνώσεις τους με την απόκτηση αναγνωρισμένων διπλωμάτων σε συνεργασία με το γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών.
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α1-Α2
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α2-Β1
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β1-Β2