Αγγλικά

Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας έχει ιδιαίτερη σημασία στο Σχολείο μας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από σωστή μεθοδολογία και η καλλιέργεια αυτόνομων μαθητών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα ακόμα τα παιδιά εξασκούν την ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο και τις ιδέες τους και έχουν την πολύτιμη ευκαιρία να μάθουν και να συγκρίνουν διαφορετικές κουλτούρες, αφού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του πολιτισμού διαφόρων χωρών. Η διαδικασία του μαθήματος ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικείωση των παιδιών με την Αγγλική Γλώσσα. Αναμφισβήτητα, οι ξένες γλώσσες αποτελούν απαραίτητο εφόδιο στην εποχή μας και μέσα από την ανάλογη προσέγγιση βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τη σπουδαιότητά τους. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας κατηγοριοποιούνται ως εξής:
• Α’ Γυμνασίου: Β1
• Β’ Γυμνασίου: Β1+
• Γ’ Γυμνασίου: Β2
• Α’ Λυκείου: Β2+
• Β’ Λυκείου: C1
• Γ’ Λυκείου: C2

Στόχος διδασκαλίας στο Γυμνάσιο:
Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα καθημερινής ζωής και να αντιλαμβάνονται τη γενική ιδέα, το θέμα που πραγματεύεται και τη βασική οργάνωση των νοημάτων και πληροφοριών του. Στη συνέχεια, εξασκούνται σε γλωσσικές ασκήσεις ώστε να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και να κατανοούν γραμματικές και συντακτικές δομές. Επίσης, οι μαθητές καθοδηγούνται να παράγουν ορθά δομημένα και συνεκτικά κείμενα χρησιμοποιώντας ικανό εύρος λεξιλογίου σχετικού με κάθε θεματική ενότητα. Τέλος, μαθαίνουν να περιγράφουν γεγονότα, καταστάσεις ή εμπειρίες με σαφήνεια, να παραφράζουν πληροφορίες που αντλούν από τα κείμενα, να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να τις εξηγούν και να συζητούν με ευχέρεια λόγου σχετικά με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μέσα για την εκμάθηση της γλώσσας:
• Ανάγνωση, ορθογραφία
• Γραμματική, σύνταξη
• Εξάσκηση προφορικού λόγου
• Χρήση σχολικού εγχειριδίου
• Χρήση διαδραστικού πίνακα
• Extra φυλλάδια με επαναληπτικές ασκήσεις