Σχολικές Εκδόσεις-Εκπαιδευτικό Υλικό

Επανάληψη γαρ Μήτηρ πάσης μαθήσεως. Κάθε μαθητής με την έναρξη της σχολικής περιόδου έχει στη διάθεσή του τις αντίστοιχες για κάθε μάθημα σημειώσεις-βοηθήματα που καλύπτουν την ύλη όλου του σχολικού έτους. . Η κυριότερη χρησιμότητα αυτών των «εργαλείων» μάθησης αποδεικνύεται μέσα στην τάξη, καθώς κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εστιάζει στα σημαντικότερα, αλλά και κατά την καθημερινή του μελέτη, αφού διευκολύνεται στην αφομοίωση και την εμπέδωση της νέας γνώσης. Τέλος, τα βοηθήματα αυτά, δεν υποκαθιστούν το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά αποσαφηνίζουν δυσνόητα σημεία, συμπληρώνουν, συστηματοποιούν και κωδικοποιούν τη γνώση, συμβάλλουν στην ευκολότερη επανάληψη της ύλης.