19/3 Δευτέρα 18:00 Ομιλία Μαρίας Ρουσοχατζάκη.

19/3 Δευτέρα 18:00 Ομιλία Μαρίας Ρουσοχατζάκη με θέμα "Η κατάκτηση του λεξιλογίου μέσα από τα σχολικά βιβλία".