"Πειράματα"

 Μέθοδος διαχωρισμού μείγματος με απόσταξη.